Nieuwe leerling/peuter

Uw kind wordt vier jaar!

Dit betekent dat uw zoon of dochter naar de basisschool mag. Spannend!  Een hele gebeurtenis voor u als ouder, maar voornamelijk een grote en belangrijke stap voor uw kind. Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind breekt aan.
Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij u informeren en eventuele vragen beantwoorden. Ook willen wij u rondleiden in ons Kindcentrum. Een ‘kijkje in de keuken’ van ons onderwijs bevelen we van harte aan.  Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de school en onze werkwijze. Vanzelfsprekend is uw kind hierbij ook van harte welkom.
Bekijk ook onze nieuwe peuter-kleuterinformatiegids.
Kindcentrum De Bukehof is niet de enige basisschool in het Oudenbossche. We laten u graag zien waar onze school goed in is, wat nu ‘typisch Bukehof’ is.


 

Waarom een keuze voor kindcentrum De Bukehof?

Zes redenen waarom ouders recent voor De Bukehof hebben gekozen:
  • De kleine les – en leergroepen en het ontbreken van combinatiegroepen
  • Een school met veel gezamenlijke activiteiten en een goede balans tussen duurzaam, zinvol leren en ontspanning, spel en festiviteiten
  • Veel en gevarieerde naschoolse activiteiten, met enorm veel ouderbetrokkenheid
  • Een schoolteam met veel expertise en enthousiasme
  • Een school met een duidelijke structuur en goede afspraken
  • De school kent goede uitstroomcijfers en prestaties.
 

Aanmelding en inschrijving

Uw kind aanmelden op kindcentrum De Bukehof

Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie meestal plaats middels een rondleiding op school. De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen, kennis te maken met de groepsleerkracht en toekomstige klasgenootjes.
Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een inschrijfformulier. Dit pakket kan u ook vooraf worden bezorgd. Na het invullen van het inschrijfformulier en de ontvangst van het formulier op onze school ontvangt u een bevestiging dat uw kind welkom is. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw kind een paar keer te laten ‘oefenen’ op school.
 

Een nieuwe peuter

Peuterspeelzaal in ons schoolgebouw

 

Binnen kindcentrum de Bukehof in Oudenbosch werken opvang én onderwijs nauw samen met elkaar! Een plaats voor uw zoon of dochter, in één gebouw, waar onze medewerkers van opvang en onderwijs samen werken aan de doorgaande lijn voor uw kind! Onze peuterspeelzaal is geopend  op alle dagen van de week. De peuteropvang-locaties van de Borgesiusstichting werken samen in de stichting Spelen = Leren. Juf Judith, Juf Jolanda en Juf Mariët verzorgen de lessen, de oefeningen en het spel van de peuters. Onze peuteropvang en haar organisatie kennen een eigen website: Klik hier om de website te bezoeken.
Het team van kindcentrum de Bukehof is hartstikke trots om u via dit filmpje een kijkje te laten nemen bij onze peuteropvang Hummelhonk.


Maart 2021 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze peutergroep voor het jaarlijks onderzoek.
Hier vindt u het inspectie-rapport.Informatie verkrijgen over de peutergroepen en het aanmelden van de kinderen moet via de website van Spelen = Leren plaatsvinden.
Een kijkje nemen in de PSZ zélf?
Dat mag natuurlijk altijd.
Neem gerust contact op met de directeur van de PSZ:
telefoonnummer 0165-313240.
Hier vindt u de nieuwe peuter-kleuterinformatiegids.


 

Tussentijds overstappen

Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar de Bukehof, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over onderstaande standaardprocedure bij een tussentijdse overstap: Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school. Nadat de Bukehof is ingelicht neemt de intern begeleider van De Bukehof contact op met de ‘oude’ school. De Bukehof maakt intern op basis van de informatie van ouders, de ‘oude’ school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.

Wat mag ik verwachten
De volgende aspecten spelen bij een rol bij de aanmelding:
  • Groepsgrootte
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
  • De onderwijsbehoefte van de beoogde groep
De afweging
De uitkomst van deze afweging wordt met ouders besproken. In een enkel geval komt het voor dat er op voorhand besloten moet worden dat de school niet in staat is om de onderwijsbehoefte van aangemelde leerling te kunnen bedienen. Als blijkt dat De Bukehof niet in de onderwijsbehoefte van uw kind kan voorzien, zal de school ondersteunen bij het zoeken naar een passende plek elders. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat dit zorgvuldige onderzoek naar een kansrijke overstap enige tijd vraagt. De school houdt hiervoor de wettelijke termijn van 6 weken aan. Voor het verstrijken van het einde van deze termijn geeft de school uitsluitsel over het wel of niet kunnen starten op De Bukehof. We hechten er veel waarde aan om geïnteresseerde ouders er op te wijzen dat een aanmelding minimaal zes weken voor de zomervakantie bij de school binnen dient te zijn.
 

Nationaal Cohort Onderzoek

Onze school doet mee aan het Nationaal cohort onderzoek:
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
Voor meer informatie of om bezwaar te maken, klik hier.